OSAMA RANKING: Treasure Chest of Courage - Tập 1

Rankings of Kings: The Treasure Chest of Courage

Bảng Xếp Hạng Quốc Vương - OSAMA RANKING : Treasure Chest of Courage là phần tiếp thep của Osama Ranking, nói về "Câu chuyện dũng cảm" chưa kể của Boki, Kage và những người bạn xung quanh họ


Be the first to review “OSAMA RANKING: Treasure Chest of Courage – Tập 1”

Your email address will not be published.

There are no reviews yet.